About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 468 blog entries.

Svømmehallen er åpen igjen

Tekst: Erik Råheim

Ett og ett halvt år stengt på grunn av coronapandemien er historie. Det er offentlig bading (folkebadet) hver tirsdag og torsdag klokka 18.00–20.00, og lørdager klokka 12.00–14.00.

Det er et flott anlegg, med 25 meters basseng. Vannet holder en temperatur på omlag 28 grader Celsius. Og ikke nok med det: Bruk av folkebadet er GRATIS.

Første timen hver gang er det et yrende liv der barn og ungdom er i flertall. Time 2 er roligere, slik at det anbefales for voksne å benytte den timen. Da settes også badstua  på.

For 60+

I tillegg er det et dagtilbud for gruppa 60+. Det hver fredag klokka 1030–1230. Dette er også gratis. To «gamle gubber» er påpassere. I tillegg kommer frisklivskoordinator Hanne Rivenes innom en times tid for å gi råd og veiledning. Badstua er klar.

Velkomne skal dere være. Benytt dette flotte tilbudet som er et samarbeid mellom eldrerådet, Røde Kors og frisklivskoordinator!

Svømmehallen er stengt i høstferien.

Svømmehallen i Sør-Aurdalshallen. Bassengdybden er fra 0,9 m til 2,20 m. Foto: Arne Heimestøl

2021-09-24T13:16:32+02:0024. september, 2021|

Tilbud om 3. dose med koronavaksine til de med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er blant annet pasienter med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling.

FHI anbefaler et minimumsintervall på minst fire uker mellom den andre og tredje dosen.

Klikk her for å lese om hvilke grupper som er inkludert i denne bestemmelsen

Er du i målgruppen, eller er usikker på om du er det, kan du ringe kommunens vaksinasjonstelefon 469 53 413 for mer informasjon, og evt. avtale tid for dose 3.

2021-09-18T18:58:00+02:0018. september, 2021|

Utekino og pizzabuffét

For første gang arrangerer vi utekino i Stavadalen Skisenter. Fredag 8. oktober klokken 20.00 viser vi filmen Askeladden i Soria Moria slott. Det er en spennende familiefilm som blir vist i trolske omgivelser.
 
Følg med etter filmen, kanskje lurer trollene i buskene? Filmen blir vist nederst i storebakken, følg faklene. Ta med varme klær og noe å sitte på.
 
Billetten koster kr. 100,- pr. stk. Vipps gjerne til 580591, eller kjøp billett ved ankomst.
 
For den som ønsker mat er Makalausbua åpen fra klokken 12.00 til 20.00, pizzabuffét fra klokken 18.00. Spis så mye du vil for kr. 100,- pr. person.
 
 
Vi håper å se dere, dette blir stemningsfullt og flott.
 
Hilsen Stavadalen Skisenter v/ Mona og Vidar Stavedal
2021-09-18T18:59:05+02:0014. september, 2021|

Valgytringer – Kristelig Folkeparti

Tekst og foto: Arne Heimestøl, Hedalen.no

Fem gode grunner til å stemme KrF

1. Vi vil stimulere til befolkningsvekst i Innlandet – her vil KrF jobbe for flere desentraliserte statlige arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner i distriktene og oppstartsmidler til næringsliv i distriktene. Vi vil ha god infrastruktur, bredbånd til alle og telefondekning i hele distriktet. KrF vil forbedre veinettet. Særlig øst-vest aksen i Innlandet.

2. Klima. KrF vil trappe opp arbeidet for å nå målene i Parisavtalen. Vi vil kutte utslipp i Norge og vi vil fortsette omleggingen til fornybar energi internasjonalt. Vi må få ned overforbruket ved å fjerne moms på reparasjoner og gi gode incentiver til sirkulær økonomi. KrF vil også styrke vernet av matjord, og intensivere karbonfangstprosjektene i blant annet Innlandet.

3. Vi vil styrke familiene, ikke styre dem. KrF er garantist for å beholde kontantstøtten! Vi vil også at familiene i større grad skal få fordele foreldrepermisjonen selv.

4. Skole. KrF vil ha lekbasert førskole isteden for 1.klasse med læringspress og testing. Vi vil ha lovfestet rett til undervisning fra kvalifiserte lærere. KrF vil også ha økte forebyggende tiltak for psykisk helse i skolen. Vi vil ha læreplassgaranti – en tilbudsstruktur i videregående skole som er tilpasset arbeidsmarkedet.

5. Ny kurs for eldreomsorgen! KrF vil ikke at man skal bekymre seg for å bli eldre. Vi vil fortsette utbygging av sykehjemsplasser, sikre avlastning på resept for pårørende til eldre med omsorgsbehov, og få på plass en frivillig pårørendestøtte. Dette skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for eldre utenfor institusjon.

Vennlig hilsen Linn-Cathrine Berg

2021-09-12T22:39:59+02:0012. september, 2021|

Valgytringer – Sosialistisk Venstreparti

Tekst og foto: Arne Heimestøl, Hedalen.no

Fem gode grunnar til å stemme SV

1. Miljø og klima 

SV vil stoppe leiting etter meir olje, og dreie satsinga over på grøne løysinger. Skogen er Innlandets gull. SV vil bruke statleg risikokapital og ny kompetanse for å utvikle moglegheitene i skogbruk og bioøkonomi.

2. Rettferdig fordeling

SV går til val for dei mange, ikkje for dei få. Gode samfunn er samfunn med små forskjellar.  SV vil ha mindre forskjellar i makt og rikdom, mellom dei som har mykje, og dei som har lite, og mellom by og bygd. Dette vil me gjere blant anna med omlegging av skattesystemet og med styrking av kommuneøkonomien.

3. Levande bygder

Norsk bonde- og småbrukarlag har kåra SV som partiet med best politikk for små og mellomstore gardsbruk, slike me har mange av i Valdres. SV vil legge om tilskottsordninga,  styrke bruk av utmarksbeite og grovfor,  slik at det vert meir lønsomt å drive med mjølk-og kjøttproduksjon i Valdres. 

4. Tennene er ein del av kroppen 

Det er på tide å tette eit hol i velferdsstaten. SV meiner at det ikkje skal koste meir å gå til tannlegen enn til legen. 

5. Trygge vegar og gode kollektivløysingar

SV vil flytte midlar frå bygging av nye firefelts motorvegar til oppgradering og utbetring av riks- og fylkesvegar. For å minske miljøbelastninga vil me i størst mulig grad bruke eksisterande trasear ved oppgradering. For å få eit reelt kollektivtilbod i distrikta må me få eit betre og billigare tilbod av bussar og bestillingsdrosjar, både i Oppland og på tvers av fylkesgrensene. 

Berit Synnøve Øygard, Nord-Aurdal SV

2021-09-09T18:10:35+02:009. september, 2021|

Valgytringer – Fremskrittspartiet

Tekst og foto: Arne Heimestøl, Hedalen.no

Fem gode grunner for å stemme FrP

Det er mange gode grunner til å stemme FrP, og jeg vil her framheve fem grunner til at jeg velger mitt parti.

 1. Samferdsel

  Fremskrittspartiet viser og har vist at vi satser på samferdsel. Vi har mer enn doblet budsjett både for vei, og bane og vi vil fortsette utbyggingen. Vi har lagt fram et budsjett og en nasjonal transportplan som øker NTP til 1600 mrd. mot dagens NTP som ble vedtatt med 1200 mrd.Vi mener også at utbygging av nett til folket i dag er like viktig som elektrisitet og telefon var den gang dette kom. En del kommuner stiller allerede nå krav til nett for å kunne tilby visse helsetjenester til mennesker som bor hjemme.

  Velferdsteknologi og andre nettbaserte tjenester vil bli mer og mer framtredende. Derfor vil nettet etter hvert bli en basisfunksjon i hjemmet.

 2. Integrering og innvandring

  God integrering er viktig for at de som kommer til landet kan bidra i fellesskapet og ikke være en belastning for samfunnet. Uten god integrering vil mange falle igjennom i arbeidslivet og samfunnet ellers.Fremskrittspartiet har stilt krav og vil fortsette å stille krav til de som vil bosette seg her. Det er viktig for god integrering at alle lærer norsk og deler våre norske verdier mot kjønnslemlestelser, tvangsekteskap og radikalisering.

  Nå er det en reell problemstilling at mange fra Afghanistan vil forlate landet på grunn av Taliban. Norge har yttergrense til Schengen og vil risikere å få mange som kommer til våre grenser. Dette skjedde da mange signaliserte at vi skulle være åpne for flyktninger da Syria-krisen startet. 30000 kom over Storskog før vi fikk stoppet strømmen og signalisert at det ikke var fritt fram å komme hit.

  Vi vil hjelpe flyktninger i nærområdene og mener vi kan hjelpe mange flere dersom vi støtter nabolandene økonomisk med å håndtere flyktningene der.

 3. Olje og velferd

  FrP er det eneste partiet som ikke ønsker å starte planer for nedtrapping av oljeleting og oljeindustri. I tillegg til at en avvikling av oljeindustrien vil føre til nedskalering av velferdstjenester, vil en slik avvikling også føre til at oljen til verdensmarkedene vil komme fra andre steder med større forurensning og høyere klimautslipp.En elektrifisering av sokkelen vil riktignok føre til at andre land får brenning av gassen i sine klimaregnskap, men det fører bare til at utslippene skjer andre steder og vil ikke ha noen innvirkning på vår felles atmosfære.

 4. Bilavgifter og avvikling av biler med forbrenningsmotor

  Fremskrittspartiet vil fortsette å kjempe mot uforholdsmessige høye avgifter på motorkjøretøy. Du skal ikke straffes for å være avhengig av bilen.Vi vil fjerne engangsavgiften og redusere årsavgiften. Som eneste part på Stortinget i dag, vil Fremskrittspartiet motsette seg forbud mot salg av biler med forbrenningsmotor.

  Vi mener framvekst av nullutslippsbiler bør være markedsstyrt. Ennå er ikke utvalget og prisene på elbiler bra nok i forhold til utvalget av biler med forbrenningsmotor.

  En tradisjonell bil vil også være en nullutslippsbil dersom den kjøres på biodiesel eller bioetanol. Dette har de hatt stor suksess med i Sverige, og det er ingen grunn til at vi ikke kan gjøre det samme.

 5. Statlig finansiering av helsevesenet og eldreomsorgen

  Helsevesenet og eldreomsorgen bør være finansiert av vårt felles forsikringssystem Folketrygden slik at omsorgstilbud ikke skal være avhengig av kommunepolitikeres styring.Det må bli slutt på at disse velger et nytt kulturhus eller rådhus og subsidierer kulturarrangementer foran sykehjem og hjemler for fastleger og fysioterapeuter.

  Både private og offentlige leverandører av helse- og eldreomsorgstjenester må likebehandles av NAV-systemet som skal organisere betaling for tjenestene.

  Pasienter og brukere og pårørende må selv velge fritt hvilken leverandør de ønsker å benytte til vanlige og planlagte behandlinger og operasjoner. Blir de misfornøyde, kan de velge en ny leverandør slik de selv bestemmer hvilken dagligvarebutikk, frisør, maler eller elektriker de bruker.

Som valgkampleder i Oppland har jeg kommet tett inn på Carl I. Hagen. Gjennom dette har jeg fått innblikk i hvordan Carl Ivar jobber og hvordan han vil fremme saker for Stortinget og påvirke stortingsgruppen innenfra.

Han er seg svært bevisst på at han skal fremme saker som gagner Oppland og at han vil lytte til og representerer oss i de sakene som gjelder vårt distrikt. Jeg er overbevist om at den erfaringen han har og den gjennomslagskraft han har i politiske saker vil komme oss til stor nytte i den kommende stortingsperioden. Det er derfor viktig å stemme Hagen valgdagen.

Godt valg!

Gunnar Heiene, leder for Sør-Aurdal FrP

2021-09-09T18:01:44+02:009. september, 2021|

Valgytringer – Høyre

Tekst og foto: Arne Heimestøl, Hedalen.no

Fem gode grunner til å stemme Høyre

1. Høyre vil skape mer og inkludere flere

Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb, og de som ikke har det. Derfor vil Høyre inkludere flere i arbeidslivet. For å få til det vil vi senke terskelen inn i jobb, øke kompetansen til de som trenger jobb, og styrke integreringen. Det skal alltid lønne seg å jobbe.

Verdier må skapes før de kan fordels. Derfor mener Høyre at det skal legges til rette for å skape mer, ikke skatte mer.

2. Høyre vil at alle barn skal få mulighet til å skape seg en god fremtid

Høyre vil tette kunnskapshullene som pandemien har skapt i skolen. Kunnskapen barna våre får i skolen, er det viktigste verktøyet de har til å skape det livet de ønsker. Derfor mener Høyre at kunnskap alltid må vinne kampen om ressursene i skolen.

Fremdeles dropper én av fem ut av videregående skole. De som fullfører videregående skole, har en mye større sjanse for å få seg jobb enn de som har droppet ut. Derfor kan vi ikke skifte fokus i skolen vekk fra kunnskap ved å fjerne kompetansekrav for lærere og fjerne fraværsgrensen, og innføre skolemat. Høyre vil heller sørge for bedre oppfølging av elever som sliter på skolen, og gi større utfordringer til de som ligger foran i undervisningen. 

3. Høyre vil at du som pasient skal bli sett og hørt

God psykisk helse gir god livskvalitet. Derfor er et løft for den psykiske helsen et av Høyres viktigste prosjekter. For å få ned helsekøene og sikre rask psykisk helsehjelp vil Høyre at det offentlige kjøper ledige plasser hos private, slik at du slipper. Da får vanlige folk, og ikke bare de med tykk lommebok, muligheten til rask behandling.

Helsekøene har økt under koronakrisen. Raskere behandling og mindre ventetid betyr at folk raskere får livene sine tilbake, og slipper å bekymre seg for lenge. Vi har strømlinjeformet kreftbehandlingen ved hjelp av pakkeforløp, men fortsatt er det for mange pasienter som opplever å være kasteballer i helsetjenesten. Derfor skal flere pasienter få gleden av pakkeforløp slik at de raskere får riktig diagnose og behandling. 

4. Høyre vil kutte utslippene, ikke utviklingen

Høyre skal kutte 50–55 prosent av utslippene våre her hjemme innen 2030. Vi tror på økonomiske insentiver for å få folk til å velge grønne løsninger, og vrir skatte- og avgiftspolitikken slik at forurenser betaler. Norge må ha en rettferdig omstilling som skaper nye arbeidsplasser og muligheter. Det er en tålegrense for hvor mye vanlige folk har råd til å betale av skatter og avgifter for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Klimautfordringen kan bare løses gjennom globalt samarbeid. Norge har, og skal selvfølgelig ta, et stort ansvar for å kutte egne utslipp betydelig, raskt og tilstrekkelig. Men vi skal også jobbe sammen med andre land for å lykkes.

5. Høyre binder landet sammen

Nye og bedre veier binder Norge sammen. Norge er et langstrakt land med store avstander. Derfor er Høyre stolte av hver meter som vi har bygd. Vi skal fortsette å bygge veier og vi gjør dette fordi vi mener det er viktig å bygge landet.

Digitalisering preger hele samfunnet og utviklingen skjer raskt. Det skaper verdier, arbeidsplasser og knytter Norge sammen. Vi må derfor ha en fortsatt satsning på høyhastighets bredbånd til alle.

Les mer om Høyres politikk på www.hoyre.no

Vil du har Erna som statsminister, må du stemme Høyre!

Magnhild Huseby Bolstad

Leder Sør-Aurdal Høyre og kandidat til stortingsvalget for Høyre

2021-09-09T17:47:01+02:009. september, 2021|

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025. Høring og offentlig ettersyn

Høringsfrist: 21. oktober 2021

Formannskapet vedtok den 07.09.2021, FS-027/21, å legge «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025» ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025, høringsdokument, kan du lese HER

Uttalelse sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller per post til Sør-Aurdal kommune, Oppvekst og kultur, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, innen 21.10.2021.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Oppvekst og kultur, på e-post Gunvor.Elene.Thorsrud@sor-aurdal.kommune.no, eller på telefon 61 34 85 27.

2021-09-09T17:34:09+02:009. september, 2021|
Go to Top