About Rune

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Rune has created 135 blog entries.

Hand­lings­pro­gram for fyl­kes­ve­gar: Sør-Aurdal pri­o­ri­te­rer Rein­li, He­da­len og Leir­sko­gen

Sør-Aurdal kom­mu­ne ønskjer å pri­o­ri­te­re fire konk­re­te fyl­kes­veg­pro­sjekt, i til­legg til vans­ke­leg svin­gar på Åsemyrvegen og i Hedalslinna.

Tekst og foto, avisa Valdres v/Bjørn Karsrud.

Til sam­an drei­er det seg om ut­bet­rin­gar på vel 17 ki­lo­me­ter med fyl­kes­veg i komande periode. Sør-Aurdal kommunestyre hadde hand­lings­pro­gram­met for fyl­kes­ve­gar i Innlandet 2022–2025 oppe til be­hand­ling tors­dag, og kommunestyret slutta seg til forslaget frå administrasjonen. Fyl­kes­veg 2446 Reinlivegen står på top­pen av pri­o­ri­te­rings­lis­ta.

Der­et­ter følg­jer gang- og syk­kel­veg langs fv. 243 Hedalsvegen, ut­bet­ring av fv. 2464 Leirskogvegen, for­tau el­ler gang- og syk­kel­veg langs fv. 2462 Vestbygdvegen – og så flas­ke­hal­sar på Åsemyrvegen og Hedalslinna som eit punkt fem.
Stort inn­spa­rings­pro­sjekt

Når det gjeld Reinlivegen, så vart 700 me­ter av den­ne strek­nin­ga fer­dig ut­bet­ra og as­fal­tert i fjor. Her er det bygd 700 me­ter med heilt ny veg i ny tra­sé ned mot Beg­na. Pro­sjek­tet vart rea­li­sert ved hjelp av tun­nel­mas­se frå Bagns­kleiv­tun­ne­len og for­skot­te­ring av 11,1 mil­li­o­nar kro­ner frå E16-pro­sjek­tet. Tun­nel­mas­se vart kjørt ut og lagt i tra­se­en. I for­kant var det ut­ar­beidd ein re­gu­le­rings­plan som vart fi­nan­si­ert gjen­nom eit splei­se­lag mel­lom Sør-Aurdal kom­mu­ne, Sta­tens veg­ve­sen og Opp­land fyl­kes­kom­mu­ne.

Det vis­te seg at det vart pen­gar til overs på massetransportdelen av pro­sjek­tet, noko som gjor­de det muleg å fer­dig­stil­le 700 me­ter av Reinlivegen. No ligg det de­po­nert til sam­an 55.000 ku­bikk­me­ter med tun­nel­mas­se som skal bru­kast til å fer­dig­stil­le res­ten av den fer­dig re­gu­ler­te veg­strek­nin­ga, til sam­an 1900 me­ter.

Når den­ne de­len er ut­bygd, vil det vera bygd og ut­bet­ra til sam­an 2.700 me­ter med fyl­kes­veg opp mot Rein­li – ein veg som blir sta­dig meir tra­fik­kert på grunn av tu­rist­sta­sin­ga på Fjell­stø­len og i Sta­va­da­len. Veg­strek­nin­ga blir no rea­li­sert til ein langt bil­li­ga­re penge enn det som vil­le vore nor­ma­le kost­na­der.

Gang- og syk­kel­veg i He­da­len

I He­da­len er det øns­ke om å bygge til sam­an 2,8 ki­lo­me­ter gang- og syk­kel­veg mel­lom frå Bautahaugen og nord­over mot Nerbykrysset. Det­te er vik­tig å få rea­li­sert for­di fyl­kes­ve­gen her er smal og det ligg barne- og ung­doms­sku­le, id­retts­an­legg, gren­de­hus, bu­stad­felt, bu­tik­kar, mu­se­um og flei­re bu­stad­hus langs strek­nin­ga. der­som ik­kje hei­le pro­sjek­tet let seg rea­li­se­re, ønskjer kom­mu­nen å pri­o­ri­te­re den 600 me­ter lan­ge strek­nin­ga mel­lom sku­len og Bautahaugen.

12 ki­lo­me­ter av Leirskogvegen ligg i Sør-Aurdal, 2,2 ki­lo­me­ter i Et­ne­dal. Langs ve­gen i Sør-Aurdal er det be­hov for for­ster­king og mas­se­ut­skif­ting, re­etab­le­ring av grøf­ter, skrif­ting av stikk­renner, breidde­ut­vi­ding av svin­gar, skogs­ryd­ding og as­fal­te­ring.
Langs Vestbygdvegen er det be­hov for å bygge for­tau el­ler gang- og sykkelvegen på ei 180 me­ter lang strek­ning mel­lom krys­set ved Storebruvegen og innkøyringa til Bagn Bygg­sen­ter. Den­ne strek­nin­ga blir brukt av sku­le­un­gar og andre mju­ke tra­fi­kan­tar.

Sør-Aurdal kom­mu­nestyre ber også om at fyl­ket tek med ut­bet­ring ev tre svin­gar langs Åsemyrvegen, som er vans­ke­le­ge for tøm­mer­bi­la­ne, og ein sving i Hedalslinna ovan­for Tol­lefs­rud, som er svært vans­ke­leg for kjøretøy som trans­por­te­rer skogs­mas­ki­ner.

For dei som lu­rer på bru­ken av veg­num­mer i ar­tik­ke­len, kan det opp­ly­sast at ei rek­ke ve­gar i Hed­mark og Opp­land har skif­ta veg­num­mer et­ter fyl­kes­sa­man­slå­in­ga.

2020-05-28T21:34:03+02:0028. mai, 2020|

Fylkesvegen mellom Sundvoll bru og Reinli har fått nytt bæredekke. Asfalten kommer i sommer

Fra avisa Valdres, og journalist Geir Helge Skattebo, har vi fått tillatelse til å dele denne saken med lesere av Reinli.no.

Innlandet fylkeskommune har lagt opp til at asfalteringa av fylkesvegene starter i løpet av mai. En av de strekningene som skal få ny asfalt er tidligere fylkesveg 220 mellom Sundvoll bru og Reinli. Nå har denne vegen fått fylkesvegnummer 2446. Bæredekket er på plass, men asfalt og noe rydding langs vegkanter og grøfter står igjen.

Fylkeskommunen har inngått kontrakt med NCC om asfaltarbeider i Gjøvik og Valdres i sommer og det er snakk om totalt 54 kilometer for Valdres sin del.

Dette skal asfalteres

Etter at Oppland og Hedmark ble til Innlandet fylkeskommune, så har også en del fylkesveger fått nye nummer.

Dette er strekningene i Valdres som skal asfalteres i 2020:

Fylkesveg 2446 på strekninga Hoffsvingen-Liagrenda-Sundvoll i Sør-Aurdal
Fylkesveg 2462 mellom Bagn og Islandselv i Sør-Aurdal
Fylkesveg 2484 mellom Øvre Røn og Rønsmoen i Vestre Slidre
Fylkesveg 2486 mellom Stende og Vaset i Nord-Aurdal
Fylkesveg 2502 mellom Melbybråten og Hovi i Øystre Slidre
Fylkesveg 2502 mellom Arm til Rønningen og Rødningane i Øystre Slidre

Starter i mai

Innlandet fylkeskommune har lagt opp til at asfalteringa av fylkesvegene starter i løpet av mai.

– Entreprenørene vil ikke starte asfalteringa av alle strekningene i mai. Det er fortsatt ikke klart når de ulike strekningene skal asfalteres, men i løpet av oktober skal alle strekninger som skal asfalteres i løpet av 2020 være ferdig asfaltert, forteller fagleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune.

Asfalt på 180 km i Innlandet

I år skal totalt 135 kilometer fylkesveg rundt om i Innlandet reasfalteres. I tillegg vil deler av en ekstra bevilgning på 100 millioner kroner i 2020 bli bruk til forsterkning og asfaltering på ytterligere 45 kilometer fylkesveg.

Det var fylkestinget i Innlandet som økte bevilgningene til fylkesveger i Hedmark ved et ekstra låneopptak til investeringer.

– Selv om dette ikke reduserer etterslepet på fylkesveg så mye som vi ønsker, er dette en god start nå i 2020. Vi er, slik situasjonen er nå på fylkesvegene i fylket, tilfreds med å kunne bruke ekstra midler på vedlikehold av fylkesvegene. Det er gjennomført en grundig vurdering av fylkesvegene i hele fylket, og det er disse vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene som er gjort. Vi vil selvfølgelig følge dette nøye videre, sier Stein Tronsmoen, utvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Flere klimatiltak

Innlandet fylkeskommune har som mål å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Fylkeskommunen har derfor stimulert til flere miljøtiltak i anbudskonkurransen om asfaltjobbene. Blant kravene som er stilt til klima er:

All fresemasse fra traufresing skal gjenbrukes som forsterkning/oppretting før slitelag. Oppfordrer til produksjon av lavtemperatur asfalt (LTA asfalt). Innlandet fylkeskommune utbetaler en bonus på 300.000 kroner dersom entreprenøren kan dokumentere at minst 40 prosent av den totale mengden asfalt er lavtemperatur asfalt. Krav om minimum Euro 5 motorer, opplyser Innlandet fylkeskommune.

2020-05-28T20:58:51+02:0028. mai, 2020|

Velkomen til kyrkje

Da er vi i gang igjen med å kunne ha gudstjenester. Vi har satt opp en plan som går fra 7. juni – 18. oktober. Vi håper å kunne gjennomføre slik den er planlagt. Men ting kan endres, ny liste vil da bli publisert.

Gudstjenester i Reinli

14. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Matt 3, 11-12 Johannesdåp og dåp med Ånden

Reinli stavkyrkje kl. 11.00: Gudsteneste. Signe Kvåle.

29. juli, Olavsdagen/Olsok
Joh 12, 24-26 Hvetekornet

Reinli stavkyrkje kl. 19.00: Olsokmesse. Vikarprest. Takkoffer til Veståskapellet.

23. august, 12. søndag i treenighetstiden
Matt 6, 24-34 Vær ikke bekymret for livet

Reinli stavkyrkje kl. 18.00: Kveldsmesse. Vikarprest. Takkoffer til Reinli kyrkjelyd.

27. september, 17. søndag i treenighetstiden

Reinli kl. 11.30: Konfirmasjonsgudsteneste. Signe Kvåle. Takkoffer til Frelsesarmeen i Valdres.

11. oktober, 19. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 20-26 Men jeg sier dere

Reinli kl. 11.00: Gudsteneste. Maria Walfridsson. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal.

Last ned hele gudstjenestelisten her

Det tas forbehold om at gudstjenestelisten kan endres. Følg med i avisa Valdres og nettsidene i kommunen.

2020-05-28T18:30:54+02:0028. mai, 2020|

Gudstjenester i pinsen

VI ÅPNER KIRKENE FOR GUDSTJENESTE IGJEN ❤️

  • 1. pinsedag kl. 11.00 inviterer vi til gudstjeneste m/nattverd i Bagn kyrkje v/Signe prest og Anders kantor.
  • 2. pinsedag inviterer vi til gudstjeneste m/nattverd i Begnadalen kirke v/Signe prest og Anders kantor.

Smittevern hensyn må tas og vi skriver opp navn og tlf.nr. på deltakere pga. dette. Informasjon blir gitt i døra.

VELKOMMEN TIL KIRKE!

2020-05-28T12:43:41+02:0028. mai, 2020|

Fønhusdagene 2020

Flere av de faste sommerarrangementene i Valdres avlyses på grunn av koronakrisen.

Mikkjel Fønhusforeningen beklager å måtte melde at årets Fønhusdager, som skulle gått for 7. gang den siste uka i juni, også må avlyses av samme grunn.

Innbyggere og tilreisende i Valdres er likevel velkomne til å nyte naturen, gå de ulike Fønhustiene og oppleve andre spennende ting, husk at ”Mikkjel Fønhus sitt rike» er åpent og smittefritt til enhver tid! Nissebakkin, Fønhus sitt hjemsted, er også åpent for omvisning etter avtale.

2020-05-26T07:47:19+02:0026. mai, 2020|

Følger opp næringslivs-undersøkelsen fra mars

Linda Mæhlum Robøle (regionrådsleder i Valdres), Merete Hovi (Reiselivssjef og daglig leder for Visit Valdres), Hilde Tveiten Døvre (Daglig leder i Valdres Næringshage) og Jørand Ødegård Lunde (Daglig leder i Valdres Natur og Kulturpark) ønsker å følge næringslivet tett gjennom koronakrisen og se tendensene inn mot sommeren.

I mars, noen uker etter at koronakrisen satte store deler av næringslivet på vent, ble det initiert en næringslivsundersøkelse i Valdres for å få et tidsbilde av situasjonen.

Denne ble godt besvart og ga lokale politikere og virkemiddelapparat tall og fakta til innspill mot fylkeskommunale og nasjonale krisepakker. Nå er det viktig å få en oppdatert oversikt over situasjonen for næringsdrivende. (Valdreskommunene, Valdres Næringshage og Visit Valdres vil behandle alle besvarelser konfidensielt).

Klikk her for å komme til undersøkelsen

Les mer på Valdres.no

2020-05-24T15:23:08+02:0024. mai, 2020|

17. mai 2020

GRATULERER MED DAGEN!

Her er bilder og videoer fra årets 17. mai feiring. Mange i bygda stilte opp til denne, litt annerledes markering av nasjonaldagen.

Nederst på siden ser og hører du 17. mai talen til ordfører Marit Hougsrud, i tillegg til 17. mai gudstjenesten.

God oppslutning

Det ble en minneverdig 17. mai feiring i år, til tross for korona pandemien. 17 kjøretøy ble med i kortesjen i Reinli. Traktorer, bobler, historiske kjøretøy, og Valdres brann- og redningstjeneste IKS, deltok. Noen av dem fortsatte turen til Leira etter kortesjen i Reinli.

Da kortesjen ankom Reinli kapell, var det mange som hadde møtt opp til bekransningen av bautaen, men med behørig avstand. Kransen ble lagt på av barn fra Reinli Fritidsklubb. Barna er Ørjan og Andrea Hagen Kvaal, Torkil Kvaal, Sondre og Eskil Stensæter Dokken og Lisa Hermundsplass.

Se billedkavalkade, inkludert innsendte bilder fra Hilde Solheim Kvaal og Laila Helen Lundstein. Etter kortesjen i Reinli ble det arrangert barnetog i Liagrenda. Klikk på bildeserien for større utgave av bildene.

Video fra kortesjen med Reinlisangen som bakgrunnsmusikk, innspilt av Jørgen Hagen Larheim.

 

 

Hør ordfører Marit Hougsrud sin 17. mai tale her

 

 

17. mai gudstjeneste

Vi er glade for å kunne invitere deg inn i Hedalen stavkirke til digital gudstjeneste i dag 17. mai. Alle andre år har vi tilbudt 17. mai gudstjenester i alle våre kirker. I annerledes året 2020 blir det digital 17. mai gudstjeneste fra Hedalen stavkirke. Anders kantor har filmet og redigert.

Medvirkende: Signe prest, Anders kantor, Kirsten Heimestøl tekstleser, og i koret: Ola Fønhus, Arne G Perlestenbakken, Toril Grønhaug og Liv Barbro Veimodet. Se og hør gudstjenesten her.

 

2020-05-24T14:10:30+02:0017. mai, 2020|

Dagen før dagen

I dag, lørdag 16. mai 2020, er dagen før den mest spesielle 17. mai feiringen vi har hatt. Vi vil feire vår nasjonaldag digitalt.

Programmet for Reinli:

  • Kl. 08.00: Flaggheising.
  • Kl. 11.00: Traktor kortesje gjennom bygda, med start på Reinsvoll. Valdres brann- og redningstjeneste IKS vil delta i kortesjen, som kjører Reinlivegen, Liagrendvegen, Hagagrendvegen, opp til Stavedalen og ned til kapellet. Alle oppfordres til å stille opp ved vegen (med 2 meters avstand, der det står flere husstander sammen) og vifte med flagg.
  • Kl. 12.00: Bekransning av bautaen ved Reinli kapell v/barn fra Reinli fritidsklubb.

Av smittevern hensyn kan vi ikke oppfordre folk til å møte opp ved bautaen. Men det vil bli tatt bilder og noe film, som vil bli lagt ut på Reinli.no og Facebooksiden til Reinli. Her vil også 17. maigudstjenesten og ordførerens tale bli lagt ut. Send gjerne inn bilder fra dagen til redaksjonen@reinli.no, som kan publiseres på nett.

Klikk på bildet nedenfor for å se programmet for hele Valdres.

2020-05-16T23:21:27+02:0016. mai, 2020|

Korona-viruset

Sør-Aurdal kommune følger situasjonen fortløpende, og det er tett samarbeid med Fylkesmannen, Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.

Antall testede pr. 13.05: 105
Antall personer i karantene pr. 13.05: 0
Antall påvist smittede pr. 13.05: 0

Gradvis gjenåpning av samfunnet

Beredskapsgruppa i Sør-Aurdal kommune har de siste dagene mottatt flere henvendelser angående gjenåpning av forskjellige funksjoner og tjenester i kommunen. Dette kan være spørsmål om når ungdomsklubbene i kommunen kan åpne igjen til når hjemmekontorordningen avsluttes.

Vi ønsker med dette å prøve å besvare noe av de henvendelsene vi får inn.

Les mer her

Pårørendebesøk til Sør-Aurdalsheimen og omsorgsboliger

Det har vært en annerledes tid for alle etter 12. mars. Innen helse- og omsorg har det vært strenge tiltak for å beskytte de eldre og syke mot koronasmitte. Så langt har vi lykkes godt med de tiltakene som er satt i gang. Vi takker pasientene som har godtatt og innfunnet seg med en annerledes hverdag, pårørende som har ventet tålmodig og personalet som har gjort og gjør ekstra oppgaver for å holde smitte borte fra pasientene.

Les mer her

2020-05-15T17:04:38+02:0015. mai, 2020|