Fylkesutvalget vedtok tirsdag 29. juli å gi totalt to millioner kroner i stedsutviklingsmidler til seks kommuner. Sør-Aurdal mottok 150.000 kroner for å lage en illustrasjonsplan / mulighetsstudie for sentrumsområdet i Bagn.

Stedsutvikling er et viktig virkemiddel for å nå Innlandsstrategiens mål om «Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder». Attraktive og levende byer og tettsteder er viktige for næringsutvikling og konkurransekraft. De er også viktige for folkehelse og tilgjengelighet til tilbud og tjenester.

Marit Hougsrud kommenterer tildelingen

– Dette viser at Sør-Aurdal kommune er flinke til å søke midler der det er mulig. Dette er kjempebra! Pengene skal blant annet brukes til en illustrasjonsplan, det vil si en fysisk modell av Bagn sentrum, sier ordfører Marit Hougsrud.

– Kommunedelplanen for Bagn, som ble endelig vedtatt på sist kommunestyremøte, er et verktøy for kommunen og private interesser i håndteringen av fremtidige utbygginger og utvikling av stedet. Dermed har vi nå er godt planverk å jobbe innenfor fremover, fortsetter Hougsrud.

Samtidig forteller ordføreren at bolystprosjektet har ansatt en prosjektleder som begynner 1. august. – Da vil vi nok høre mer fra den kanten, avslutter hun.

Disse fikk støtte

Totalt søkte 14 kommuner om 6.334.000 kroner i støtte. Her er stedene og formålene som fikk tildelt midler.

Kommune
Formål
Sum
Tynset Analysearbeid knyttet til helhetlig byutviklingsprosjekt 500.000  
Ringebu / Vålebru Mulighetsstudie for sentrum og vurdering av besøkssenter 350.000
Sør-Aurdal / Bagn Illustrasjonsplan / mulighetsstudie for sentrumsområdet 150.000
Sør-Odal / Skarnes.   Helhetlig planlegging av sentralaksen fra rådhuset til skolen 200.000
Vågå / Vågåmo Masterplan / illustrasjonsplan for Vågåmo sentrum 500.000
Nordre Land / Hov Utvikle sentralt byrom Fladsrud med lekeplass – kunst og kulturminner   300.000

Helhetlig utviklingsplan

I kriteriene for tildeling er det vektlagt at arbeidet skal være forankret i en kommunal prioritering, bred medvirkning og at tiltak skal være begrunnet i en helhetlig stedsanalyse eller stedsutviklingsplan for sentrum.

Mange av søknadene er knyttet til konsulentbistand til gjennomføring av analyser som legger grunnlag dialog og utvikling av helhetlige planer med virksomme samarbeidsprosjekt (boliger, næringsbygg, møteplasser, trafikksikkerhet, kulturmiljø osv.). Fylkeskommunen vil samtidig kunne bidra med faglige råd og veiledning inn i de sentrale utviklingsprosessene. Samlet vil dette kunne bidra positivt til kommunenes arbeid, til tross for reduserte tilskudd i forhold til noen av søknadene.