Sør-Aurdal kommune får 60 000 kroner for å etablere blant annet tursti og gapahuk ved Begna elv i Bagn sentrum.

Dette er ett av 14 tiltak som får fylkeskommunale vassdragsmidler for 2021. Alle som søkte, fikk midler. Vedtaket i fylkesutvalget tirsdag var enstemmig.

Formålet med tilskuddordningen er å bidra til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket. Både offentlige aktører, privatpersoner og lag og foreninger kan søke.

Midlene kan brukes både til planlegging og gjennomføring av tiltak. Når tiltak ellers blir vurdert som likeverdige, vil de tiltakene som kommer flere til gode bli prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode.

Se alle prosjektene som fikk midler, på Innlandetfylke.no