Søknadsfrist for hovedopptak til barnehage og opptak til SFO er 1. februar 2021.

Her kan du søke: Søknadsportal

Opptak til barnehage

I Sør-Aurdal er det tre kommunale barnehager:

  • Reinli barnehage
  • Begnadalen barnehage
  • Hedalen naturbarnehage

Barn bosatt i kommunen som fyller ett år innen utgangen av august 2021, har etter søknad til hovedopptaket rett på plass i løpet av august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2021, har etter søknad til hovedopptaket rett på plass i barnehage i løpet av den måneden de fyller ett år. Barnehageplassen beholdes frem til barnet begynner på skolen. Klikk her for mer informasjon om barnehage.

Opptak til SFO

Kommunen har tilbud om skolefritidsordning (SFO) ved:

  • Bagn skule
  • Begnadalen skole
  • Hedalen barne- og ungdomsskole

Plass i SFO tildeles for ett skoleår om gangen. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Klikk her for mer informasjon om SFO.

Søknadsfrist for opptak til SFO og hovedopptak til barnehage er 1. februar 2021.

Søknader leveres digitalt. Elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside.

Redusert foreldrebetalng i barnehage og SFO

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Foreldrebetalingen for plassen i barnehage / SFO skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens bruttoinntekt. Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling gjelder inntil ett år om gangen, og det må søkes på nytt for hvert barnehageår/skoleår. Mer informasjon om ordningene og elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider under barnehage og SFO.

Innskriving av elever i skolen

Innskriving av elever i grunnskolen vil grunnet smittevernhensyn i år foregå skriftlig, uten fysisk oppmøte på skolen. Barn født i 2015 vil få tilsendt innmeldingsskjema som returneres til skolen innen den 15. februar 2021.