Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside.

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere «nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier) er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål, om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som lever i lavinntektsfamilier. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Les mer her