Sør-Aurdal kommune har fått tildelt nesten 1,2 millioner kroner. Midlene skal forvaltes i tråd med

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Om ordninga

  • Tilskuddet kan gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med adresse i Sør-Aurdal kommune.
  • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og midlene utbetales etterskuddsvis basert på rapportering.
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i «økonomiske vansker».
  • Midlene skal brukes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunen mener er viktige for å motvirke negative konsekvenser av korona-viruset.
  • Betydning av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.
  • Tilskuddet skal være i tråd med regler for offentlig støtte.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsretta tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
Tilskuddssøker må søke elektronisk på portalen www.regionalforvaltning.no. Ordningen er søkbar og åpen for registrering søknader fra 9. september 2020. Næringsrådgiver stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no / 473 91 295.